Available on iTunes and other stores – all around the world!

 

 

Read Auto-generated English Translation Here

Gjennom flere år har Alexander Rybak (25) beundret komposisjonene og tekstene til den svenske visedikteren og poeten Mats Paulson (73). Etter at Alexander fremførte Paulsons ”Visa vid vindens ängar” under en konsert i 2009, ble et amatøropptak publisert på YouTube. Mats Paulson fikk tilsendt en link til dette klippet av en venn, og skrev deretter et brev til Alexander. Dette resulterte til et nært vennskap og et helt spesielt samarbeid mellom Mats og Alexander.

 

Albumet ”Visa vid vindens ängar” inneholder fire låter som Mats og Alexander har skrevet sammen, samt seks av Mats’ egne klassikere. Det er innspilt i Masterpool Studio i Gjerdrum våren 2011, sammen med en rekke fantastiske norske musikere. Knut Bjørnar Asphold er produsent og Alexander er selv ansvarlig for arrangementene.


Hilsen fra Alexander

– En eurovisionvinner får mange spennende opplevelser på samvittigheten. Størst av alt for meg var likevel den dagen, da jeg fikk et brev fra Mats Paulson. Han hadde sett min framføring av ”Visa vid vindens ängar”, og ville takke meg for at jeg sang låtene hans. Det var vanskelig å forstå at en så stor komponist hadde tatt seg bryet å skrive et langt brev til meg. Tiden gikk og livet etter Eurovision ble mer og mer uvirkelig. Jeg følte at nå trengte jeg et prosjekt hvor jeg hentet frem mennesket i meg. Men jeg trengte en å samarbeide med. En som forstod seg på livet, en som forstod seg på mennesker, men ikke minst en som forstod seg på musikk. En som Mats Paulson. Heldigvis var han glad for å hjelpe meg. Jeg fikk til og med lov å lage noen melodier selv, og jeg håper de faller i smak. Mats sine tekster handler om å glede seg over små og store ting i livet, og det håper jeg dere vil gjøre etter å ha hørt gjennom albumet. Jeg synger på svensk, forresten.

Alex

 

Alexander Rybak – Visa vid vindens ängar
Et samarbeid med Mats Paulson

Alexander Rybak – vokal, fiolin, oktavfiolin, klokkespill og piano

Stian Carstensen – trekkspill

Knut Bjørnar Asphol – gitar

Gunnar Flagstad – piano

Magnus Westgaard – kontrabass

Torstein Lofthus – trommer

Børge-Are Halvorsen – fløyte, alt-, tenor- og barytonsaxofon

Kor: Christine Kolstad Balk, Amalie Kvaksrud, Monica Kilvær og Tone Lise Asphol

Dikt: Mats Paulson

Produsert av Knut Bjørnar Asphol

Alle arrangementer av Alexander Rybak

Blåsearrangementer av Børge-Are Halvorsen
Innspilt og mikset i Masterpool Studio av Knut Bjørnar Asphol

Fløyte og saxofoner er innspilt i JPA Studio av Jens Petter Antonsen

Masteret av Björn Engelmann, Cutting Room

Label: Alexander Rybak

Utgis av Grappa Musikkforlag AS (Norge) og Lionheart Music Group (Sverige)

Kort Biografi – Mats Paulson (73)

Mats Paulson er født i Linköping, Sverige, i 1938. Han er svensk sanger, poet, kunstmaler og visedikter, og er en av Sveriges mest folkekjære artister.

Mats vokste opp i en musikerfamilie og skrev din første vise som 9-åring. I 1964 ga han ut sin første LP ”Tango i Hagalund”. Gjennombruddet kom i 1966 med ”Visa vid vindens ängar” fra albumet ”En stad”. Han har siden utgitt 30 album og skrevet over 400 viser. Mange av disse, som ”Barfotavisan” og ”Baggenslåten”, har blitt klassikere.

Han har hatt rundt 40 separatutstillinger, både i Sverige og utlandet, og er representert i flere store kunstsamlinger. Hans første roman, ”Jesus kom aldrig til Branäs”, ble utgitt i 2001.


Read Auto-generated English Translation Here

For several years, Alexander Rybak (25) has admired the compositions and lyrics of the Swedish songwriter and poet Mats Paulson (73). After Alexander performed Paulson’s “Visa vid vindens ängar” during a concert in 2009, an amateur recording was published on YouTube. Mats Paulson was sent a link to this clip by a friend, and then wrote a letter to Alexander. This resulted in a close friendship and a very special collaboration between Mats and Alexander.

 

The album “Visa vid vindens ängar” contains four songs that Mats and Alexander have written together, as well as six of Mats’ own classics. It was recorded in Masterpool Studio in Gjerdrum in the spring of 2011, together with a number of fantastic Norwegian musicians. Knut Bjørnar Asphold is the producer and Alexander is responsible for the events.


Greetings from Alexander

– A Eurovision winner gets many exciting experiences on the conscience. The biggest of all for me was still the day, when I received a letter from Mats Paulson. He had seen my performance of “Visa vid vindens ängar”, and wanted to thank me for singing his songs. It was difficult to understand that such a great composer had bothered to write a long letter to me. Time passed and life after Eurovision became more and more unreal. I felt that now I needed a project where I brought out the person in me. But I needed someone to work with. One who understood life, one who understood people, but not least one who understood music. One like Mats Paulson. Fortunately, he was happy to help me. I was even allowed to make some melodies myself, and I hope they like it.Mats’ lyrics are about enjoying small and big things in life, and I hope you will do so after hearing through the album. I sing in Swedish, by the way.

Alex

 

Alexander Rybak – Show by the wind meadows
A collaboration with Mats Paulson

Alexander Rybak – vocals, violin, octave violin, carillon and piano

Stian Carstensen – accordion

Knut Bjørnar Asphol – guitar

Gunnar Flagstad – piano

Magnus Westgaard – double bass

Torstein Lofthus – drums

Børge-Are Halvorsen – flute, alto, tenor and baritone saxophone

Choir: Christine Kolstad Balk, Amalie Kvaksrud, Monica Kilvær and Tone Lise Asphol

Poem: Mats Paulson

Produced by Knut Bjørnar Asphol

All events by Alexander Rybak

Wind arrangements by Børge-Are Halvorsen
Recorded and mixed in Masterpool Studio by Knut Bjørnar Asphol

Flute and saxophones were recorded in JPA Studio by Jens Petter Antonsen

Mastered by Björn Engelmann, Cutting Room

Label: Alexander Rybak

Published by Grappa Musikkforlag AS (Norway) and Lionheart Music Group (Sweden)

Short Biography – Mats Paulson (73)

Mats Paulson was born in Linköping, Sweden, in 1938. He is a Swedish singer, poet, painter and poet, and is one of Sweden’s most popular artists.

Mats grew up in a family of musicians and wrote your first song as a 9-year-old. In 1964 he released his first LP “Tango in Hagalund”. The breakthrough came in 1966 with “Visa vid vindens ängar” from the album “En stad”. He has since released 30 albums and written over 400 songs. Many of these, such as “Barfotavisan” and “Baggenslåten”, have become classics.

He has had around 40 solo exhibitions, both in Sweden and abroad, and is represented in several large art collections. His first novel, “Jesus Never Came to Branäs”, was published in 2001.